ارزش های سازمانی

  • رعایت اخلاق حرفه ­ای رعایت کیفیت و الزام واقعی به آن
  • پایبندی به برنامه زمانبندی پروژه
  • مشتری­ مداری و پاسخگویی به کارفرمایان و تعامل منطقی با ایشان
  • کار گروهی و اخذ تصمیم بر اساس خرد جمعی
  • اعتقاد راسخ به مهندسی ارزش
  • پیاده­ سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان